سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
کمیته تربیت معلم وزارت آب 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
اتحادیه تشکل های قرآنی کشور 
مدیر کمیسیون آموزش  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مراکز تربیت معلم قم 
مدیر گروه قرآن 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
مدیر کل 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
اداره کل آ.پ استان کرمانشاه 
معاون پرورشی 
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
مراکز تربیت معلم قم 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
مرکز آموزش عالی نیروی انسانی آ.پ قم 
مدرس 
 
 
-----